UCAPAN PENGGULUNGAN MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI YANG KE-EMPATBELAS 20, 23, 24, 25 DAN 26 NOVEMBER 2015 YB DATUK SERI PANGLIMA RAYMOND TAN SHU KIAH TIMBALAN KETUA MENTERI MERANGKAP MENTERI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

Posted on : 26-11-2015 | By : sabah today | In : Uncategorized

Tuan Speaker,
1. Terlebih dahulu, izinkan saya  merakamkan ucapan terima kasih kepada semua Ahli Yang Berhormat di Dewan yang mulia ini yang turut serta membahaskan Bajet Negeri bagi tahun 2016 terutama sekali Ahli-Ahli Yang Berhormat yang menyentuh perkara-perkara yang melibatkan Kementerian saya.
2. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di atas pembentangan bajet Negeri Bagi Tahun  2016 yang merupakan bajet yang meneruskan rekod kecemerlangan dan komitmen yang konsisten dan bersungguh-sungguh bagi membela kesejahteraan rakyat dan membina kemakmuran Negeri Sabah.
3. Meskipun kita menghadapi kekurangan pendapatan akibat harga komoditi utama kita menurun dengan mendadak tetapi dengan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam mengurus kewangan negeri selama ini, kerajaan masih terus berupaya menyediakan belanjawan pembangunan yang mencukupi dan berterusan.
Tuan Speaker,
4. Isu keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang kebiasaannya dibangkitkan oleh pelabur-pelabur asing menarik perhatian saya dan mencetuskan idea untuk menangani masalah ‘employability’ di kalangan graduan dan lepasan sekolah.
5. Oleh itu, Kementerian saya melalui penganjuran program ‘Roadshow Jobs & You’, iaitu satu pendekatan baru berkonsepkan program ‘roadshow’  bersiri dengan penyampaian maklumat penting tentang kewujudan peluang-peluang baru pekerjaan berkualiti dan bergaji tinggi oleh pihak industri kepada bakal pencari pekerjaan, yang telah diperkenalkan dan diterajui pelaksanaannya oleh Kementerian saya bermula Mei tahun ini.
6. Program perintis ‘Jobs & You’ dimulakan di Kota Kinabalu dengan penglibatan seramai 200 orang mahasiswa-mahasiswi tahun akhir di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah dilangsungkan di Dewan Resital, Universiti Malaysia Sabah pada 16 Mei 2015. Siri kedua program ini telah diadakan di Dewan Terbuka Sekolah Menengah Sung Siew, Sandakan pada 5 September 2015 dengan penglibatan seramai 200 orang pelajar Tingkatan 4 dan 5 bersama Lima Puluh (50) orang ibubapa dan guru. Selain penyampaian maklumat dari penceramah-penceramah jemputan, para peserta program turut berpeluang untuk mengemukakan pertanyaan.
7. ‘Jobs & You’ adalah satu platform baru yang diwujudkan oleh Kementerian Pembangunan Perindustrian untuk memudahcara proses interaksi dan komunikasi di antara golongan pelajar dan mahasiswa yang bakal memasuki dunia pekerjaan dengan pengusaha dan pemilik penting industri menerusi usaha merapatkan jurang maklumat tentang pekerjaan baru berkualiti dan bergaji tinggi yang bakal diwujudkan melalui proses industralisasi yang giat dilaksanakan oleh kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Perindustrian.
8. Melalui platform baru ini, program ini juga bertujuan sebagai kempen kesedaran betapa pentingnya persefahaman antara semua pihak terlibat iaitu:
Pertama ; Pihak industri yang bakal mengambil pekerja dengan keperluan kemahiran industri yang diperlukan;
Kedua ; Pihak pembekal tenaga pekerja terdiri daripada pihak universiti awam dan swasta serta institusi pengajian mahupun pusat latihan; dan
Ketiga ; Pihak tenaga kerja iaitu graduan-graduan baru yang bakal memasuki ke alam pekerjaan selepas tamat pengajian mereka
9. Dengan adanya persefahaman dan perbincangan antara golongan pelajar dan pihak industri, diharap masalah “mis matching” atau ketidak sepadan pekerjaan dapat ditangani.
Tuan Speaker,
10. Kita sudah berada di akhir tahun pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10) dan sektor pembuatan telah terbukti menjadi salah satu daripada sektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negeri Sabah dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh. Sektor pembuatan telah mencatatkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 6.7 peratus dalam tahun 2011, penurunan sebanyak 1.1 peratus tahun 2012 kemudian meningkat ke 4.7 peratus pada tahun 2013 dan seterusnya mencapai 7.4 peratus dalam tahun 2014 dalam tempoh RMK10. Kadar pertumbuhan tersebut sudah cukup memberi sumbangan yang signifikan dari segi sumbangan kepada KDNK (Keluaran Dalam Negeri Kasar) pada harga malar 2010, iaitu sebanyak 8.3 dan 8.4 peratus masing-masing dalam tahun 2012 dan 2013 serta sebanyak 8.6 peratus dalam tahun 2014. Angka ini hampir mencapai sasaran sebanyak 8.9 peratus yang telah ditetapkan di penghujung tahun pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh.
Tuan Speaker,
11. Sektor pembuatan juga telah memberikan pekerjaan kepada 150,000 pekerja sejak 2011 sehingga 2014 dan sektor pembuatan telah menyumbang sebanyak 10 peratus daripada keseluruhan sektor di negeri Sabah.
12. Dalam konteks perdagangan luar atau external trade pula, sektor pembuatan Negeri Sabah telah mencatatkan jualan eksport yang memberangsangkan iaitu berjumlah lebih kurang RM13 billion dalam tempoh  2011 sehingga  2014 sahaja.  Justeru itu, sektor pembuatan akan terus menjadi antara sektor yang penting bagi memacu dan menjana pembangunan ekonomi Negeri Sabah.
13. Sabah akan terus menjadi antara destinasi pelaburan yang digemari di Malaysia sama ada pelabur-pelabur domestik mahupun asing.  Dalam tahun 2011 hingga Jun 2015, sektor pembuatan Negeri Sabah telah mencatatkan kemasukan nilai pelaburan sebanyak RM13.3 billion dan RM2.1 billion adalah pelaburan asing mengikut gabungan data Kelulusan Kerajaan Negeri (SGA) daripada Jabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan (DIDR) dan Lesen Pengilang (FML) daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA).
Tuan Speaker,
14. Untuk lima (5) tahun yang akan datang sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ke-Sebelas kerajaan akan memberikan tumpuan yang lebih khusus kepada pembangunan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS).
15. Dibawah Rangka Kerja Baharu Pembangunan PKS peringkat Nasional telah menetapkan matlamat-matlamat seperti berikut:-
Pertama : Meningkatkan penubuhan perniagaan sebanyak 6% menjelang tahun 2020;
Kedua : Menambah bilangan firma yang mempunyai pertumbuhan tinggi dan berinovasi sebanyak 10% sehingga tahun 2020;
Ketiga : Meningkatkan produktiviti dua kali ganda dari 2010 hingga 2020;
Keempat : Mempergiat usaha penformalan menjelang tahun 2020 sebanyak 15% dari jumlah pada masa ini;
16. Oleh yang demikian, Kerajaan akan memperhebatkan program dan aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti PKS untuk menyumbangkan secara signifikan ke atas pembangunan ekonomi negeri. Di Sabah terdapat 40,881 PKS mengikut banci 2010 dan 98.7% industri di Sabah terdiri daripada PKS.
17. Ini termasuklah melengkapkan infrastruktur seperti premis, peralatan, mesin dan jentera serta modal permulaan dan lain-lain. PKS merupakan sektor yang boleh menyumbang kepada GDP dan peluang pekerjaan yang besar kepada pasaran pekerjaan.
Tuan Speaker,
18. Taman Perindustrian Kota Kinabalu yang dikendalikan oleh K.K.I.P. Sdn. Bhd. telah menandatangani perjanjian jual beli tanah perindustrian seluas 21 ekar dengan F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. dengan nilai pelaburan dianggarkan sebanyak RM85 juta. Nilai pelaburan yang masuk ke kawasan KKIP telah meningkat sebanyak 2.6% dari Oktober 2014 dari nilai terkumpul RM 2.61 billion dan meningkat kepada  RM 2.68 billion. Sementara peluang pekerjaan telah meningkat sebanyak 8.2% dari 8,102 pada tahun 2014 kepada 8,765 sehingga Oktober 2015.
19. Manakala Taman Perindustrian POIC Lahad Datu pula berjaya mencatatkan pelaburan sebanyak RM272 juta bagi tahun 2015 melalui pelaburan Dua (2) buah syarikat iaitu Genting Musim Mas Sdn Bhd sebuah kilang penapisan minyak sawit dan CHC Ocean Products Sdn Bhd iaitu sebuah gudang penyimpanan sejuk beku makanan laut. Sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ke-Sepuluh POIC Lahad Datu telah berjaya menarik pelaburan daripada Dua Puluh Dua (22) buah syarikat dengan nilai pelaburan sebanyak RM 1.75 bilion merangkumi kawasan tanah perindustrian seluas 183.17 ekar dan telah berjaya mewujudkan 879 peluang pekerjaan. Kini POIC Lahad Datu memberi tumpuan kepada pembangunan Fasa 3 dalam Rancangan Malaysia Ke-Sebelas yang merangkumi kawasan seluas 3,300 ekar dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Tiga projek utama yang akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia Ke-Sebelas adalah Hab Bio-Based, Halal Park dan Kemudahan Logistik Marin.
Tuan Speaker,
20. Untuk Rancangan Malaysia Ke-Sebelas pihak Kerajaan Negeri melalui SOGDC mensasarkan untuk membangunkan sebuah lagi loji Ammonia yang baru di SOGIP. Loji tersebut akan menyemarakkan lagi industri Petrokimia di Sabah dan menjadi pemangkin kepada pengeluaran bahan terbitan Ammonia. Pada masa ini, SOGDC telah mengenalpasti lima jenis loji hasil terbitan Ammonia iaitu Caprolactum, Ammonia Sulfate, Ammonia Nitrate, Ammonia Chloride dan Diammonium Phospate. Pada kesimpulannya bagi tahun 2016 halatuju SOGDC adalah untuk memesatkan lagi industri petrokimia di SOGIP dan menempatkan beberapa industri atau perniagaan sokongan untuk mewujudkan perkhidmatan yang mantap kepada pelabur-pelabur di SOGIP. Melalui halatuju ini ianya akan menjadikan SOGIP sebuah hab petrokimia pilihan di rantau Asia Pasifik.
Tuan Speaker,
21. Kita akan terus meneroka dan menerima cadangan-cadangan pelaburan dalam  industri berasaskan minyak dan gas; industri berasaskan minyak kelapa sawit seperti olefins, minyak pelincir, surfactants, komponen-komponen untuk membuat sabun dan bahan pencuci, oleochemical, minyak masak dan lain-lain lagi; industri-industri berasaskan biomass dan industri yang berteknologi tinggi.
Tuan Speaker,
22. Sudah sampai masanya kita gandakan usaha kita untuk melaksanakan segala program yang telah dirancang dalam mengharungi lembaran baru Rancangan Malaysia Kesebelas demi negeri kita dan generasi akan datang terus menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang berterusan serta dapat mencapai masyarakat berpendapatan tinggi atau high income society di akhir tempoh Rancangan Malaysia Ke-sebelas.
23. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas dan Selamat Tahun Baru 2016.
Tuan Speaker,
Saya mohon menyokong.
(Source: MID)
Tuan Speaker,
1. Terlebih dahulu, izinkan saya  merakamkan ucapan terima kasih kepada semua Ahli Yang Berhormat di Dewan yang mulia ini yang turut serta membahaskan Bajet Negeri bagi tahun 2016 terutama sekali Ahli-Ahli Yang Berhormat yang menyentuh perkara-perkara yang melibatkan Kementerian saya.

Malaysia, China ink eight MoUs, agreements in various fields

Posted on : 24-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 24, 2015
PUTRAJAYA: Malaysia and China yesterday sealed eight government-to-government memorandums of understanding (MoUs) and agreements in various fields including trade, culture and administration.
The signing ceremony was witnessed by the Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and Chinese Prime Minister Li Keqiang at Perdana Putra here.
Malaysia and China cemented a Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, which was signed by Foreign Affairs Minister of China, Wang Yi and Malaysia’s Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman.
According to Malaysia-China joint statement released in conjunction with Li’s official visit, both Malaysia and China agreed to enhance the exchange of friendly visits between law enforcement and security agencies of both countries and continue to hold the law enforcement and security consultations and effectively implement the treaty.
Wang also signed the MoU on quality and safety of Malaysian palm oil to China while Plantation, Industries and Commodities Minister Datuk Amar Douglas Uggah Embas on behalf of Malaysia.
With the MoU, both sides agreed to further intensify cooperation in the agriculture field and will hold the 5th Agriculture Joint Working Group Meeting.
Also concluded was MoU on cooperation in the fields of registration of market entities and trademarks which was signed by Minister of The State Administration For Industry and Commerce of China, Zhang Mao and Malaysia’s Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism Minister, Datuk Hamzah Zainudin.
According to the joint statement, Malaysia and China had agreed to work together to support intellectual property (IP) rights-related marketplace activities, to promote the exchange of information and cross-fertilization of ideas as well as to facilitate IP rights transactions between IP owners and potential partners.
Meanwhile, Malaysia’s International Trade and Industry Minister Datuk Seri Mustapa Mohamed inked two agreements on enhancing cooperation in production with the Chairman of the National Development and Reform Commission of China, Xu Shaoshi; and cooperation programme to enhance bilateral trade, economic and investment with the Commerce Minister of China, Gao Hucheng.
The joint statement said both sides realised the huge potential that could be derived from the cooperation in production capacity and high-end equipment manufacturing between both countries, which would be significant to the further growth in bilateral trade and promoting common development.
It said both governments also agreed to continue facilitating the coordinated development of the two countries’ industrial twin parks project and jointly explore the opportunities of promoting cooperation in the priority areas such as iron and steel manufacturing, ship building, information communication technology (ICT), power generation and rail transportation.
To facilitate the already vibrant economic and trade cooperation, it said both sides would further enhance bilateral trade, actively encourage and support two-way investment, promote the involvement of the private sector and support cooperation between the small-medium enterprises and service institutions of the two countries as stipulated in the ‘Five Year Programme for Economic and Trade Cooperation.”
Also concluded were the MoU between Malaysia Port Alliance and China Port Alliance for the establishment of a port alliance.
The MoU was signed by Malaysia’s Transport Minister Datuk Seri Liow Tiong Lai and his Chinese counterpart Yang Chuantang.
Other MoUs sealed were on the establishment of the China Cultural Centre in Malaysia and MoU between The Chinese Academy of Social Sciences (CASS) and the Institute of Strategic and International Studies (ISIS). — Bernama
(Source: The Borneo Post)
November 24, 2015
PUTRAJAYA: Malaysia and China yesterday sealed eight government-to-government memorandums of understanding (MoUs) and agreements in various fields including trade, culture and administration.

China’s CCB proposes to list bond on Bursa M’sia

Posted on : 24-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 24, 2015
KUCHING: China Construction Bank (Asia) Corporation Ltd (CCB) has obtained an approval-in-principle from Bursa Malaysia Securities Bhd (Bursa Malaysia) to list the world’s first ever 21st Century Maritime Silk Road bond of one billion yuan due in 2017 on Bursa Malaysia.
According to a press release, CCB has appointed CIMB Investment Bank Bhd (CIMB) as the Listing Agent of the Notes on Bursa Malaysia under the exempt regime. The Notes shall be the first China Yuan denominated bonds issued by a Chinese state-owned bank to be listed on Bursa Malaysia under the exempt regime.
Wang Zuji, Vice Chairman, executive director, president of China Construction Bank Corporation said, “As one of the key members of ASEAN, Malaysia has always been a target of priority for CCB as the bank expands itself into the global market.
“We are ready to join the Malaysian market with the proposed listing of the Notes on Bursa Malaysia and hope that the listing will further enhance our profile in ASEAN region including Malaysia. This is a great milestone for CCB as part of our commitment to the development of the offshore RMB markets.”
Commenting on the appointment, Tengku Dato’ Sri Zafrul Aziz, group chief executive, CIMB Group said, “We are delighted to play an instrumental role in this landmark transaction. Our lead role reinforces our strengths in investment banking and stands testament to CIMB’s ability to draw on our people, knowledge and extensive network to serve and connect clients in the markets we operate like China.
“CIMB is fully committed to spearhead and facilitate this initiative in the coming days for the listing of the Notes.”
The Notes, priced at four% on November 19, 2015 and to be issued on November 26, 2015, are rated ‘A2’ by Moody’s Investors Service Pty Limited and will be dual-listed on the Stock Exchange of Hong Kong.
(Source: The Borneo Post)
November 24, 2015
KUCHING: China Construction Bank (Asia) Corporation Ltd (CCB) has obtained an approval-in-principle from Bursa Malaysia Securities Bhd (Bursa Malaysia) to list the world’s first ever 21st Century Maritime Silk Road bond of one billion yuan due in 2017 on Bursa Malaysia.

War on terror not aimed at any particular religion — Obama

Posted on : 23-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 23, 2015
KUALA LUMPUR: President Barack Obama said the United States will eventually defeat the Islamic State (IS) and its ‘twisted ideology’ but its war on terror is not aimed at any particular religion.
“The US cannot be at war with any religion because the country itself is made up of people from multiple religions, which over the years has strengthened its foundation,” he said at a media conference here yesterday before leaving for home after attending the 27th Asean Summit and Related Summits.
“We will not give in to fear or turn on each other or treat someone differently just because of their religion, race or background. It is a betrayal of our values and feeds on IS propaganda. We must absolutely reject that we are at war with an entire religion. The US could never be at war with any religion because the US is made up of multiple religions. We are strengthened by people from every religion including Muslim Americans,” he said.
Obama stressed that the US will continue to work with its allies worldwide – from France to countries in the region including Malaysia – to fight and defeat the IS, which recently claimed responsibility for the Paris terror attacks on Nov 13 that killed 127 people.
Describing the terror group as ‘a bunch of killers,’ Obama said the IS will not succeed in sowing fear in the minds of the people or make people forget the values they hold.
“Prejudice and discrimination help IS and undermine our values. We must not succumb to that,” the president said. He reiterated that the US and its coalition will together strive to cut off financing to the terror group, hunt down their leaders, dismantle their networks and supply lines.
“We will eventually defeat them,” said the president, adding that peace and harmony will prevail against the value of hatred and discrimination as propagated by the terror group. Obama also reminded that it was vital for each country to send a signal that significant businesses in the world did not stop because of the terror group’s vicious attacks. He said that to-date more than 65 countries globally, including Malaysia, have joined hands in the Coalition Against IS led by the US.
Obama noted that Malaysia would have a counter-messaging centre to combat the spread of IS ideology, similar to the one already operational in the United Arab Emirates. This is in addition to efforts rendered by countries such as Saudi Arabia and Italy in disabling and dismantling the spread of influences by IS and its symphatisers, he added. — Bernama
(Source: The Borneo Post)
November 23, 2015
KUALA LUMPUR: President Barack Obama said the United States will eventually defeat the Islamic State (IS) and its ‘twisted ideology’ but its war on terror is not aimed at any particular religion.
“The US cannot be at war with any religion because the country itself is made up of people from multiple religions, which over the years has strengthened its foundation,” he said at a media conference here yesterday before leaving for home after attending the 27th Asean Summit and Related Summits.

Defeat extremist ideology, says Najib

Posted on : 22-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 22, 2015
KUALA LUMPUR: Opening the 27th Asean Summit here yesterday, Datuk Seri Najib Tun Razak delivered a hard-hitting speech against extremism and terrorism, stressing that new solutions had to be found to address the problem.
Speaking in front of leaders from across Southeast Asia, the prime minister said military might alone would not be enough to defeat those who were bent on causing war, mayhem and death as well as desolation and despair.
“It is the ideology propagated by these extremists that is the cause of this sadistic violence, and in this time of tragedy we must not lose sight of the fact that the ideology itself must be exposed as the lie that it is – and vanquished.
“For it is not Islamic. It cannot be,” said Najib, who is the 2015 Asean chairman, in the speech delivered at the Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) here.
The prime minister had started his speech by referencing the many innocent lives lost due to terror acts in places like Paris, Beirut, Sinai, southern Philippines and Mali.
Malaysian national Bernard Then, 39, was reported to have been beheaded at the Abu Sayyaf remote stronghold in Jolo, Sulu Province, about 1,400km south of Manila.
Then, an electrical engineer from Sarawak, and a woman, Thien Nyuk Fun, 50, were abducted by four armed men who raided the Ocean King Restaurant in Sandakan at 7.45pm on May 14.
Meanwhile, militant group IS has claimed responsibility for a number of terror acts, including the attacks against Parisian targets on Nov 13 that killed over 100 people.
Touching on the atrocities committed, Najib said: “Suicide – under any circumstances, never mind suicide bombing that kills the innocents – is a terrible sin.”
The prime minister noted that it was worth examining why anyone should be misguided enough to follow this perverted ideology.
“What is their motivation? But let us be clear – it’s an utter travesty of a religion of peace, justice and moderation,” said Najib.
The Malaysian leader is an ardent advocate of the moderation concept, having brought up the matter on the global stage, including at the United Nations General Assembly.
And it was no different at the Asean gathering, as he said: “More than ever, it’s the last concept, moderation, that we’re in dire need of around the world. Moderation or ‘wasatiyah’ is at the heart of Islam. He stressed that it was a Quranic injunction that no Muslim could disobey.
“But moderation does not only belong to us. It has been the locomotive of the non-violent approach to solving conflict throughout history,” Najib said.
He said this was how India’s Mahatma Gandhi as well as South Africa’s Nelson Mandela and America’s Martin Luther King won the hearts and minds of their enemies, and resolved the conflicts and injustices they were fighting against.
“They won by transforming their foes into friends,” he said, adding that there was nothing wimpish about moderation.
The concept of moderation, he said, was deeply embedded in the Asean Way, and one which was close to Malaysia where its unique mixture of faiths and ethnicities had strengthened rather than divided its citizens.
Still on the scourge of terrorism, Najib said the perpetrators of cowardly and barbaric acts did not represent any race, religion and creed, nor should they be allowed to claim to do so.
“They’re terrorists and should be confronted as such, with the full force of the law,” the prime minister said, as he called for vigilance against a threat that was very real in the region.
“The thoughts and prayers of us all – Muslims, Hindus, Buddhists, Christians and people of others faiths – are with the people of Russia, France, Lebanon and Mali as well as with the families of last month’s bombing in Ankara, and with the people of Syria and Iraq whose suffering has endured for so long,” he said.
“We pray that a more moderate and peaceful world will one day consign such outrages and murderous ideologies to the past,” he said.
Malaysia, he said, was ready to provide any help towards eliminating what he described as this new evil that blasphemed Islam. — Bernama
(Source: The Borneo Post)
November 22, 2015
KUALA LUMPUR: Opening the 27th Asean Summit here yesterday, Datuk Seri Najib Tun Razak delivered a hard-hitting speech against extremism and terrorism, stressing that new solutions had to be found to address the problem.

NAJIB CALLS FOR NEW SOLUTIONS TO ADDRESS EXTREMISM, TERRORISM

Posted on : 22-11-2015 | By : sabah today | In : News

22nd November, 2015
KUALA LUMPUR: Opening the 27th ASEAN Summit here yesterday, Datuk Seri Najib Tun Razak delivered a hard-hitting speech against extremism and terrorism, stressing that, new solutions have to be found to address the problem.
Speaking in front of leaders from across Southeast Asia, the Malaysian Prime Minister said military might alone would not be enough to defeat those who were bent on causing war, mayhem and death as well as desolation and despair.
“It is the ideology propagated by these extremists that is the cause of this sadistic violence, and in this time of tragedy we must not lose sight of the fact that the ideology itself must be exposed as the lie that it is – and vanquished.
“For it is not Islamic. It cannot be,” said Najib, who is the 2015 ASEAN chairman, in the speech delivered at the Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) here.
The Prime Minister had started his speech by referencing the many innocent lives lost due to terror acts in places like Paris, Beirut, Sinai, southern Philippines and Mali.
Malaysian national Bernard Then, 39, was reported to have been beheaded at the Abu Sayyaf remote stronghold in Jolo, Sulu Province, about 1,400km south of Manila.
Then, an electrical engineer from Sarawak, and a woman, Thien Nyuk Fun, 50, were abducted by four armed men who raided the Ocean King Restaurant in Sandakan at 7.45 pm on May 14.
Meanwhile, militant group IS has claimed responsibility for a number of terror acts, including the attacks against Parisian targets on Nov 13 that killed over 100 people.
Touching on the atrocities committed, Najib said: “Suicide – under any circumstances, never mind suicide bombing that kills the innocents – is a terrible sin.”
And, he noted that it was worth examining why anyone should be misguided enough to follow this perverted ideology.
“What is their motivation? But let us be clear – it’s an utter travesty of a religion of peace, justice and moderation,” said Najib.
The Malaysian leader is an ardent advocate of the moderation concept, having brought up the matter on the global stage, including at the United Nations General Assembly.
And it was no different at the ASEAN gathering, as he said: “More than ever, it’s the last concept, moderation, that we’re in dire need of around the world.
Moderation or ‘wasatiyah’ is at the heart of Islam.
He stressed that it was a Quranic injunction that no Muslim could disobey.
“But moderation does not only belong to us. It has been the locomotive of the non-violent approach to solving conflict throughout history,” Najib said.
He said this was how India’s Mahatma Gandhi as well South Africa’s Nelson Mandela and America’s Martin Luther King won the hearts and minds of their enemies, and resolved the conflicts and injustices they were fighting against.
“They won by transforming their foes into friends,” he said, adding that there was nothing wimpish about moderation.
The concept of moderation, he said, was deeply embedded in the ASEAN Way, and one which was close to Malaysia where its unique mixture of faiths and ethnicities had strengthened rather than divided its citizens.
Still on the scourge of terrorism, Najib said the perpetrators of cowardly and barbaric acts did not represent any race, religion and creed, nor should they be allowed to claim to do so.
“They’re terrorists and should be confronted as such, with the full force of the law,” the Prime Minister said, as he called for vigilance against a threat that was very real in the region.
“The thoughts and prayers of us all – Muslims, Hindus, Buddhists, Christians and people of others faiths – are with the people of Russia, France, Lebanon and Mali as well as with the families of last month’s bombing in Ankara, and with the people of Syria and Iraq whose suffering has endured for so long.
“We pray that a more moderate and peaceful world will one day consign such outrages and murderous ideologies to the past,” he said.
Malaysia, he said, was ready to provide any help towards eliminating what he described as this new evil that blasphemed Islam.
(Source: New Sabah Times)
22nd November, 2015
KUALA LUMPUR: Opening the 27th ASEAN Summit here yesterday, Datuk Seri Najib Tun Razak delivered a hard-hitting speech against extremism and terrorism, stressing that, new solutions have to be found to address the problem.

Obama vows to raise transparency issues with PM

Posted on : 21-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 21, 2015
Kuala Lumpur: United States President Barack Obama will raise concerns with Datuk Seri Najib Razak on the transparency and independence of investigating agencies and the media probing into a political scandal plaguing the country.
Obama said this at the town hall session Friday to a young Malaysian participant who had asked the president’s assistance in raising the issue with Najib.
He said even without the request, he would raise concerns about democratic abuse. “I will do it. I was going to do it anyway. But since you asked, I will definitely do it.”
He was asked the question during the town hall session with the Young Southeast Asian Leaders Initiative.
The young man told Obama that Malaysia was embroiled in a political scandal and its frail justice system could not right it.
He asked Obama to raise the issue with Najib, to encourage transparency and independence of agencies like the Malaysian Anti-Corruption Commission, Public Accounts Committee, central bank Bank Negara Malaysia and the media.
Obama said the US had to tread carefully as there were times they were told not to meddle in other countries’ internal affairs.
He also said that there were times when the US did the wrong thing.
“But I do believe that there are basic values that we all share, and one of this is that countries work best when everybody has a voice that can be respected.
“And that the press is able to report on what is happening in current affairs.
“And people can organise politically and peacefully to try to bring about change and that there is transparency and accountability,” he told the young crowd from 10 Southeast Asian countries today.
Obama said that whenever he met with leaders, he would always encourage them to move in the direction of transparency and accountability to empower people.
He said that he could not avoid doing business with certain countries just because he did not agree with their human rights record for instance.
“I have to meet with president Xi of China even though I don’t agree the approach of his government to human rights.
“There are occasions everywhere in the world where I would meet and the US has a relationship and cooperates with a country even though their human rights record may not be good.
“But I want to assure you that in all of those meetings, we always raise these issues,” he said.
Obama also revealed that he doesn’t dye his hair, unlike some leaders he could name, but would not.
“The first thing I want from young people is to stop calling me old. Come on, you hurt my feelings,” he joked after a Cambodian student asked him for sage advice “since you yourself are aging to a very senior life”.
“When I came into office I had no grey hair and now I have a lot…I don’t dye my hair and a lot of my fellow leaders do. I won’t say who. But their barbers know, their hairdressers.”
Obama’s hair was black without a trace of grey when he took office in January 2009. A leader’s true hair colour has sometimes been a matter of controversy.
One secret former President Ronald Reagan took with him to his grave was whether he dyed his midnight-black hair. Reagan always denied he hued his hair and interviews with his barber never proved otherwise.
Former German Chancellor Gerhard Shroeder once sued a German news agency for claiming he dyed his dark brown hair.
Chinese leaders, regardless of age, typically sport a head of suspiciously black hair.
(Source: Daily Express)
November 21, 2015
Kuala Lumpur: United States President Barack Obama will raise concerns with Datuk Seri Najib Razak on the transparency and independence of investigating agencies and the media probing into a political scandal plaguing the country.

Asean leaders-global investors’ dialogue discusses long-term regional plans

Posted on : 21-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 21, 2015
Kuala Lumpur: The Asean Leaders-Global Investors’ Dialogue Session deliberate on long-term plans and opportunities in order to build a better future and strengthen the region’s economic capabilities.
Asset-management firm Blackrock Inc Chief Executive Officer Larry Fink, who attended the session, said one of the key areas identified was infrastructure development.
“We discussed on the long-term (needs) and how to build infrastructure in this region.
“The needs in the region are quite large in terms of building better roads, better ports, better highways, better airports, better water supply and a better source electricity,” he told reporters after the two-hour dialogue session here Friday.
The Asean Leaders-Global Investors’ Dialogue Session was chaired by Bank Negara Malaysia Governor Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz.
Among attendees were International Trade and Industry Minister Datuk Seri Mustapa Mohamed, Second International Trade and Industry Minister Datuk Seri Ong Ka Chuan, Minister in the Prime Minister’s Department Datuk Seri Abdul Wahid Omar and Blackrock Asia-Pacific Chairman Ryan Stork.
On outlook for the region, Fink said the bloc has a bright prospect, mainly due to the respective government’s commitment in driving the region forward, while Malaysia is on track to achieve a five per cent economic growth this year.
“We’ve learned how difficult all the ministers’ jobs are in making a better future and hopefully, the investors in the group will help build a better future for Asean. This is a good first step,” he added.
The dialogue session was one of the side events of the 27th Asean Summit and Related Summits from Nov 18-22. – Bernama
(Source: Daily Express)
November 21, 2015
Kuala Lumpur: The Asean Leaders-Global Investors’ Dialogue Session deliberate on long-term plans and opportunities in order to build a better future and strengthen the region’s economic capabilities.
Asset-management firm Blackrock Inc Chief Executive Officer Larry Fink, who attended the session, said one of the key areas identified was infrastructure development.

Lower spending of RM3.49bil

Posted on : 21-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 21, 2015
Kota Kinabalu: Chief Minister Datuk Seri Musa Aman on Friday proposed to spend RM3.49 billion next year, slightly lower than last year’s allocation.
In his State Budget 2016 proposals which he took 90 minutes to table at the State Legislative Assembly, Musa projected another surplus of some RM29.9 million with a revenue estimate of RM3.52 billion for next year.
Musa, who is also State Finance Minister, said he is counting on the support and cooperation of all parties involved to reach the budget target in the face of various challenges, especially the impact of weak commodity prices such as crude oil and Crude Palm Oil (CPO) to the State’s economy.
The budget is lower than the previous by about RM322 million or eight per cent of this year’s RM3.813 billion.
The Government’s estimated revenue collection for 2016 also shrank by RM342 million or 8.9 per cent compared to the estimated revenue in 2015 mainly due to a sharp fall in commodity prices.
Despite the lower numbers across the board, Musa assured that the economic fundamentals of the State are still strong and remain on the right track.
“Undeniably, there are still many development efforts that need to be improved for the benefit of the people in this State, particularly in the context of socio-economic and infrastructure development as well as basic amenities.
“The Barisan Nasional, which currently administers the State, has always endeavoured to the best of its ability to harness all efforts and ideas in implementing what we feel are beneficial for the wellbeing of the community in particular and the State in general,” he said.
Musa is confident that as a State with financial capability accredited with AAA rating for seven years in a row, the Government is competent to perform the entrusted responsibility because it has an efficient administrative machinery in financial management, having been awarded with “Unqualified Certificate” or “Clean Bill” for 15 years.
A more positive number appeared in the State’s trade surplus which registered RM6.8billion, although the value declined by 5.7 per cent in the first eight months of this year compared to the same period last year. The State’s export volume of crude petroleum also increased by 45.3 per cent to reach RM10.4billion during the same period.
Explaining the decrease in revenue collection, Musa said the numbers have been adjusted to take into account the projected petroleum royalty to be received by the State and also the dropping price of CPO in the world market.
Due to these factors, the Government is projecting to receive only RM900million in petroleum royalty and another RM900million in revenue collection of State Sales Tax on CPO for the year 2016.
Musa also proposed RM714.29million for emolument, and RM1,179.55million for recurrent expenditures, whereas RM1,596.54million will be allocated for special expenditures.
A sum of RM1,148.89million was proposed to be allocated for development expenditures, consisting of RM698.99million of State fund, a reduction of 6.41 per cent compared to estimates in 2015, and RM449.89million Federal sources which is Federal reimbursable grant amounting to RM35.8million and Federal loans totalling RM414.09million.
Of these, RM441.67million or 63.19 per cent will be allocated for economic development, RM212.76million or 30.44 per cent for social development and RM44.56million or 6.37 per cent for administration.
“The State Government remains committed to strengthen the State development agenda in developing rural areas, agriculture, industrial and tourism sectors, human resource development and the people’s wellbeing,” he said.
In terms of infrastructure development, the government will continue to focus on implementation of high impact projects which will benefit all levels of society and to reduce the development gap between urban and rural areas.
“The government also hopes that through such programmes, we will be able to further assist in uplifting the quality of life of the people especially our brethren who are staying far and away in remote places.
“For this, a total allocation of RM1,373.59million will be set aside in the year 2016 for the provision of infrastructure amenities and public utilities,” he said.
In a show of appreciation to one of the sectors that have been the State’s main economic strength, Musa said the Government will continue to give top priority to agriculture sector under 2016 Budget, with an allocation of RM469.50million.
The Government is also committed to providing infrastructure amenities and creating a conducive environment to all investors in the existing industrial parks such as Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP), Palm Oil Industrial Cluster (POIC) in Lahad Datu and Sandakan as well as Sipitang Oil and Gas Industrial Park (Sogip).
“As such, to spur the development of the State manufacturing sector, RM76.46million will be allocated in 2016,” he said.
Tourism remains one of the State’s most important sectors, consistently bringing in billions of ringgit in tourism receipts and to support the tourism sector development, RM218.37million will be allocated.
Poverty eradication programmes and improving the people’s wellbeing also remain high on the Government’s agenda with RM290.08million allocated for the programmes next year, which include Mesej programme, Program Kampung Sejahtera (PKS), finance welfare assistance and various outreach programmes.
The Government will pay attention to the development of human resource and youth empowerment, allocating RM234.96million to realise this development agenda while RM65.75million will go towards the development of sports in the State.
For their role as catalyst for unity and as smart partners of the government in achieving the State’s development direction, the government aspires to produce more women who are knowledgeable and highly educated as well as creative and innovative and for this purpose, the government will be providing a total of RM218.31million.
Some RM80.22million will be allocated to local authorities which would include RM12.5million in the form of subsidised low-cost housing in the interior of Sabah and in Tawau.
“The State Government will establish a special fund for bumiputera entrepreneurs to upgrade skills and for business achievements. The fund will be contributed by government-linked companies (GLCs) with profitable and excellent performance,” he said.
Musa also told the House that the government will intensify its effort to implement and complete all government approved development projects under the 10th Malaysia Plan (10MP) by the end of this year.
Currently, about 80 per cent of the total allocation of RM4.7 billion under the 10MP had been spent.
“The State government is grateful to the Federal government for implementing various development projects in the State during the same period. Up to September this year, the Federal government has spent a total of RM14.7billion on development projects in the State under the 10MP,” he said.
Musa added that the Government aspires to continue further in developing the State under the 11th Malaysia Plan (11MP) with its focus on the State Strategic Development Direction which emphasises on improving the wellbeing, the quality of life of the people and creating a vibrant and sustainable economy.
“We hope that the excellent performance we achieved in the 10MP will be continued in the 11MP. For your information, an allocation ceiling totalling RM3.51 billion has been planned to continue with the State development agenda for the next five years,” he said.
Musa said the State government would continue to ensure that the State’s financial resources are distributed equitably and prudently to all levels of society in Sabah.
“I would like to emphasise that the State’s leadership will continue to intensify efforts to develop the State in order to achieve continuous prosperity… we will maintain our focus and budget strategy formulation with the ultimate goal of providing maximum benefit to the people,” he added.
(Source: Daily Express)
November 21, 2015
Kota Kinabalu: Chief Minister Datuk Seri Musa Aman on Friday proposed to spend RM3.49 billion next year, slightly lower than last year’s allocation.
In his State Budget 2016 proposals which he took 90 minutes to table at the State Legislative Assembly, Musa projected another surplus of some RM29.9 million with a revenue estimate of RM3.52 billion for next year.

Najib: Country needs M40 to spur economy

Posted on : 17-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 17, 2015
KUALA LUMPUR: Malaysia needs a strong and growing middle class group or M40 to catapult the nation into achieving the high-income, advanced economy status by 2020, said Datuk Seri Najib Tun Razak (pic).
The Prime Minister said in any capital market enterprise economy like Malaysia, the middle class is the driver of the economy.
He said the middle 40% of the household income group or M40 is extremely important as this group is central to the country’s consumption spending and private investments.
It also serves as a critical pool for talent, investment and entrepreneurship, he said in a posting on his blog NajibRazak.com yesterday.
Najib said plans were afoot to flourish the M40 group in Budget 2016, which was tabled three weeks ago, as well as in Budget 2015.
“No country can reach progressive growth, economically and socially, without the full participation of the middle class,” he said.
“The size and strength of the middle class is the quintessential measurement of a country’s economic strength. The middle class social and cultural habits and value system can essentially determine the course of a country’s history.”
The Prime Minister said tax relief measures were among the highlights in next year’s budget to alleviate the financial challenges faced by the M40 group, as well as an allocation of RM200mil for the First House Deposit Scheme for home ownership under the Urban Wellbeing, Housing and Local Government Ministry.
On the minimum wage increase, he said it would help increase the income of those who were struggling to break into the middle class bracket, as well as prompt employers to raise wages through spillover effects throughout the wage spectrum.
In addressing issues confronting the M40, the private sector also played an important role in ensuring Malaysians are paid fairly, he added.
“Currently in Malaysia, wages as a percentage to GDP (gross domestic product) stands at 34% in 2014, and this is considerably lower than the level of developed nations, which we aspire to become,” he said.
“With this, employees can expect a more equitable salary from their companies so long as they do not compromise on productivity.”
(Source: The Star)
November 17, 2015
KUALA LUMPUR: Malaysia needs a strong and growing middle class group or M40 to catapult the nation into achieving the high-income, advanced economy status by 2020, said Datuk Seri Najib Tun Razak (pic).

Sabah committed to protecting biodiversity, ecosystem – CM

Posted on : 12-11-2015 | By : sabah today | In : News

Sabah committed to protecting biodiversity, ecosystem – CM
November 12, 2015
KOTA KINABALU: Sabah remains committed to protecting its biodiversity and ecosystem, said Chief Minister Datuk Seri Musa Aman.
He disclosed that to date over 21 per cent of the state’s land are gazetted as Totally Protected Areas (TPAs), arguably the largest in Malaysia.
This percentage exceeds the International Union for Conservation of Nature target of 10 per cent and even the Convention on Biological Diversity target of 17 per cent of various types of ecosystems.
“We are on track to expand the size of our TPAs to 30 per cent of Sabah’s land mass within a decade,”he said when officiating at the International Conference on Bridging Heart of Borneo (HoB) Landscapes and Beyond through Healthy Watershed Corridors held here yesterday.
Musa said that both the federal and state governments are placing efforts in the conservation of natural ecosystems and biodiversity which is reflected in the government’s commitment to various initiatives such as the Heart of Borneo and the Ramsar Convention on Wetlands.
Malaysia’s commitment biodiversity management is strengthened through the country’s involvement in various multilateral environmental agreements and regional conservation initiatives, he added.
According to him, the State Government through the Sabah Forestry Department has always been committed to the HOB initiative and has in fact designated about four million hectares of the state’s landmass, mainly comprising important inland and highland forest ecosystems, as part of this programme.
The initiative is very much in line with the mission of the Sabah Forestry Department to plan and implement management of the state’s forest resources in accordance with the principles of sustainable forest management, incorporating biodiversity conservation, Musa stressed.
HoB member countries, according to Musa, recognise the interconnection of forests, wetlands and coral reefs, and the necessity to maintain ecological corridors between terrestrial and marine biodiversity.
“The health of watershed corridors between the HoB landscapes and reefs are vital to ensure that clean water reaches the people, and also to wetlands and marine ecosystems where wildlife is abundant.
Likewise, lakes, rivers, streams and wetlands within HoB landscapes and beyond are indispensable for supporting life, and must be conserved and restored. The earthquake in June this year has not only affected livelihoods of those living within and adjacent to the highlands of Mount Kinabalu, but has also severely affected rivers and water sources.
“While this was a natural disaster, we should draw lessons that reasons such as poor management of resources have an adverse impact on our environment,” he said.
Musa said another contribution the success of Sabah’s efforts in conservation is the commitment to the Ramsar Convention on Wetlands.
There are six Ramsar sites in Malaysia and the Lower Kinabatangan-Segama Wetlands in Sabah is the largest covering three forest reserves, he said, adding that a 10-year management plan has been jointly formulated by the State Government through Sabah Biodiversity Centre, Natural Resources Office and Forestry Department in collaboration with Japan International Cooperation Agency (JICA) to manage this site.
“This conference aims to look into bridging HoB landscapes and beyond through healthy watershed corridors. You are here to deliberate, demonstrate and identify synergies on existing initiatives related to watershed conservation within ecological corridors from HoB landscapes to the sea, that bring beneficial outcomes for the well-being of the people in Sabah and those within this region.
“I am pleased to learn that the conference will cover the South East Asia Rainforest Research Programme (SEARRP) initiated by The Royal Society, the work of Forever Sabah under the Ridge to Reef approach, and the introduction of the Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) jurisdictional approach in addressing sustainable practices in the palm oil palm sector.
“I wish to take this opportunity to reiterate Sabah’s commitment on sustainable development. We took a bold step by approving the CSPO jurisdictional approach for Sabah at the Cabinet meeting last month as announced recently,” Musa said.
He added that although a significant contributor to the economy, palm oil has a large footprint and is commonly linked with habitat loss and wildlife conflicts.
“As a responsible government, we need to strategize and build resilience to ensure our main industry remains relevant and highly competitive in future. We believe this can be achieved through jurisdictional certification and we are prepared to work with stakeholders such as the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) to explore ways in ensuring that palm oil produced and processed in Sabah is in full compliance with certification standards,” he stressed.
This however, Musa opined, must be done in a pragmatic, practical and implementable manner so as to provide our growers, especially smallholders, credibility and assurance in global markets.
“Sabah must be rewarded for doing good and I hope we will receive support for this very important commitment.
“Although much has been achieved, we will not be complacent. Sabah will continue to adopt best practices in natural ecosystem management and biodiversity conservation. We also value the need to have wide stakeholder participation, and for this reason we adopt partnerships at the local and international levels as part of our efforts to institutionalise the conservation and management of natural ecosystems,” he said, adding that the MoUs about to be entered into with various organisations yesterday morning was testament of such engagements.
(Source: The Borneo Post)
Sabah committed to protecting biodiversity, ecosystem – CM
November 12, 2015
KOTA KINABALU: Sabah remains committed to protecting its biodiversity and ecosystem, said Chief Minister Datuk Seri Musa Aman.

Sabah on track to expand TPAs by 30 per cent within a decade: Musa

Posted on : 11-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 11, 2015
KOTA KINABALU: Sabah is on track to expand the size of the totally protected areas (TPAs) to 30 per cent of state’s land mass within a decade, Chief Minister Datuk Seri Musa Aman said.
Musa was pleased to note that to date over 21 per cent of Sabah state land is gazetted as TPAs, arguably the best in Malaysia and the region.
“This percentage exceeds the International Union for Conservation of Nature target of 10 per cent and even the Convention on Biological Diversity targets 17 per cent of various type of ecosystems,” he said.
Musa was speaking at the opening of the International Conference on Bridging Heart of Borneo (HoB) Landscapes and Beyond through Healthy Watershed Corridors and Sabah’s Ramsar Conference here, today.
Also present were Tropical Rainforest Conservation and Research Centre (TRCRC) Bhd Advisor Tun Abdullah Ahmad Badawi, TRCRC Bhd Chairman Tun Jeanne Abdullah and Sabah Forest Department (SFD) Director Datuk Sam Mannan.
Musa reiterated that the state government, through SFD, was committed to the HoB initiative and, had in fact, designated about four million hectares of the state’s landmass, comprising important inland and highland forest ecosystems.
“The initiative is very much in line with the mission of the state’s forest resources in accordance with the principle of sustainable forest management, incorporating biodiversity conservation,” he added.
He said another contribution towards the success of Sabah’s effort in conservation was the Ramsar Convention on Wetland, with six Ramsar sites in Malaysia and the Lower Kinabatangan-Segama Wetland in Sabah was the largest, covering three forest reserves.
The two-day conference, being attended by local and international participants will cover the South East Asia Rainforest Research Programme and introduction of the Certified Sustainable Palm Oil jurisdictional approach -BERNAMA
(Source: The Borneo Post)
November 11, 2015
KOTA KINABALU: Sabah is on track to expand the size of the totally protected areas (TPAs) to 30 per cent of state’s land mass within a decade, Chief Minister Datuk Seri Musa Aman said.
Musa was pleased to note that to date over 21 per cent of Sabah state land is gazetted as TPAs, arguably the best in Malaysia and the region.

Malaysians share in joy of Festival of Lights

Posted on : 11-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 11, 2015
KUALA LUMPUR: The joy of the “Festival of Lights” being celebrated by Malaysians of the Hindu faith nationwide yesterday was shared together with fellow Malaysians who visited them at their Deepavali Open House.
Filled with the spirit of goodwill and harmony, they wish “Happy Deepavali” to their relatives, friends and acquaintances, including in the social media like WhatsApp, Facebook, Twitter and Instagram.
National prosperity and the uniqueness of each race in the country also enable them to enjoy the traditional spread of delicacies of the Indian community who held open houses in their homes or those being organised by political parties, organisations and corporate companies all over the place.
In the national capital, celebration on the grounds of the famous tourist site, Batu Caves here, was among the main events yesterday with Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and wife Datin Seri Rosmah Mansor joining thousands of visitors from diverse racial backgrounds at the Deepavali open house, organised by MIC, People’s Progressive Party and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
In Selangor, a check by Bernama revealed that the Indians started to visit temples around the city for religious ceremonies since early this morning and later visited the homes of their relatives and friends.
Several tourist areas, among them, Little India, Klang were lively and decked with colourful Deepavali decorations.
In Ipoh, Menteri Besar Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir and his wife Datin Seri Saripah Zulkifli visited the home of R. Shanmugam, 69, in Buntong, here to hand over a land grant to build a new house.
Shanmugam and his wife, S. Neela, 64, are currently staying in a dilapidated house in Buntong since 25 years ago.
In Alor Setar, Deepavali was celebrated on a moderate scale with Hindus visiting the temples here from as early as 8 am for prayers.
The people in the state will celebrate the Malaysia Deepavali 2015 open house in Kulim tomorrow night, with the Prime Minister expected to officiate the event. — Bernama
(Source: The Borneo Post)
November 11, 2015
KUALA LUMPUR: The joy of the “Festival of Lights” being celebrated by Malaysians of the Hindu faith nationwide yesterday was shared together with fellow Malaysians who visited them at their Deepavali Open House.

Tan: Aggressive push for investment to continue

Posted on : 07-11-2015 | By : sabah today | In : News

November 07, 2015
Kota Kinabalu: Deputy Chief Minister Datuk Raymond Tan said the government will continue its efforts to aggressively promote the State in order to attract more investors.
“The State government, in collaboration with the Ministry of International Trade and Industry, will also organise trade and investment missions to foreign countries. This would be done through the hosting of high-profile international and domestic events,” he said.
Tan, who is also Industrial Development Minister, said this in his speech delivered by his Assistant Minister Datuk Bolkiah Ismail, at the Sabah Industry Excellence Awards (SIEA) 2014/2015, here, on Thursday.
Tan said the Sabah Economic Development and Investment Authority (Sedia) would continue to aggressively promote foreign investment flow into the State, in line with government initiatives to boost regional trading and secure business opportunities, particularly in manufacturing and related industries.
He added that small and medium-sized enterprises (SMEs) also play important roles in contributing to gross domestic product (GDP) growth.
“In a market-driven economy like Malaysia, the private sectors play a very important and crucial role in steering the industrial and economic sector as a whole.
“In this respect, SMEs play a prominent role in development of the business value chain and are expected to contribute about 41 per cent to the GDP towards 2020,” he said.
Tan reassured that the State government recognises and appreciates the efforts, involvement and contribution of industry players, especially the private sector, in the progress and growth of the industrial sector.
“Hence, in recognition and appreciation of the industrial players and captains in developing industry, the industry excellence award for various categories, basing on their size, will be awarded to winners specifically to honour these players,” he said.
At the awards ceremony, beverage company Life Water Industries Sdn Bhd was awarded the best local company with annual sales of between RM25 million and RM100 million, while food and textile company Kumpulan BTC Bhd won the RM10 million to RM25 million annual sales category.
Seasoning product manufacturer Twinine Sdn Bhd was best local company with annual sales of under RM10 million, while the first handmade chocolate maker in Sabah, Simply Chocolate Sdn Bhd, won the category for annual sales of less than RM5 million.
All four companies each received RM5,000 cash, a certificate and a trophy.
Meanwhile, Kina Roof Industries (S) Sdn Bhd received RM3,000 cash prize, a certificate and a trophy for winning the Most Promising Company Award.
Also present at the ceremony were Permanent Secretary to the Tourism, Culture and Environment Ministry, Datuk Ginun Yangus, SIEA Chairman Thomas K.P. Wong, CEO of POIC Sabah Sdn Bhd, Datuk Pang Teck Wai and Datuk Peter Thien.
(Source: New Sabah Times)
November 07, 2015
Kota Kinabalu: Deputy Chief Minister Datuk Raymond Tan said the government will continue its efforts to aggressively promote the State in order to attract more investors.
“The State government, in collaboration with the Ministry of International Trade and Industry, will also organise trade and investment missions to foreign countries. This would be done through the hosting of high-profile international and domestic events,” he said.